Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INTERNATIONELL MILJÖVÅRD, TEMATISK KURSFMI070
Environmental Issues, Thematic Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: F4, I4, L4, M4, Pi4, W4, W4ea. Kursansvarig: Per Svenningsson, per.svenningsson@miljo.lth.se och Charlotte Malmgren, charlotte.malmgren@miljo.lth.se, Miljö- och energisystem. Förkunskapskrav: Minst 6 högskolepoäng inom miljövård /miljösystemanalys, t ex FMI031, FMI050, FMI065, GEMF01, VTVA05. Förutsatta förkunskaper: Minst 130 högskolepoäng inom programmet. Goda kunskaper i engelska. Prestationsbedömning: Preliminära versioner av projektarbetet skall redovisas och diskuteras vid flera seminarier. Aktivt deltagande på schemalagda seminarier krävs, både vad avser egna presentationer och kommentarer till andra kursdeltagare. Det skriftliga projektarbetet skall muntligen försvaras i ett avslutande seminarium. Dessutom skall varje student opponera på ett annat projektarbete. Hemsida: http://www.miljo.lth.se.

Syfte
Kursens övergripande mål är att i ett internationellt perspektiv ge ökad kunskap och förståelse för viktiga miljöproblem samt att de studerande skall tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt arbetssätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

genom ett självständigt utfört projektarbete ha visat att han/hon

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen är projektorienterad och kan ges ett tema, som kan variera år från år. Till största delen består den av ett självständigt projektarbete som utförs enskilt eller i grupper om två studenter. Projektarbetet kan ha formen av en konventionell rapport, en vetenskaplig artikel eller något annat vetenskapligt accepterat format.

Den gemensamma undervisningen består huvudsakligen av seminarier och i förekommande fall studiebesök och/eller föreläsningar. Handledning av projektarbetet sker individuellt för varje student. Studenterna förväntas bidra med konstruktiv kritik till varandras arbeten vid återkommande seminarier.

Litteratur
Den gemensamma kurslitteraturen väljs med utgångspunkt från kursens tema för året. Övrig litteratur blir individuell och beroende av inriktning av den enskilde studentens projektarbete.