Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
KAOSFMFN05
Chaos

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FMF090 och FMF092. Valfri för: E3, F3, F3tf, N3. Kursansvarig: Gunnar Ohlén, gunnar.ohlen@matfsy.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematik och mekanik. Prestationsbedömning: Tentamen och redovisning av projekt. En obligatorisk datorlaboration. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://matfys.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en introduktion till kaotiska system, dvs olinjära system som är deterministiska men med en tidsutveckling som inte är förutsägbar under längre tidsperioder. Kursen ska ge en möjlighet till reflektion över de fascinerande fenomen som kaotiska system kan uppvisa, t ex säregna attaktorer och i detta sammanhang en grundläggande insikt om betydelsen av fraktal geometri, eller möjligheten att solsystemet är instabilt i en längre tidsskala.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Tidsdiskreta system. Feigenbaums teori för förgreningar. Känsligt beroende av begynnelsevillkor. Fraktal geometri. Exempel på fraktala objekt. Olika dimensionsbegrepp.

Dissipativa system. System av differentialekvationer. Fasrum och Poincarèsnitt. Lyapunovexponenter och säregna attraktorer. Kopplade svängningar och frekvenslåsning.

Konservativa system och KAM-teoremet. Hamiltonformalismen. Integrabla system. Biljarder. Areabevarande avbildningar. Planetsystemet.

Litteratur
Ohlén, G, Åberg, S, Östborn, P: Chaos, kompendium, Lund 2006

Poängsatta delmoment

Kod: 0109. Benämning: Kaos.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Prov på kursens teoriinnehåll.

Kod: 0209. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Presentation av projekt. Delmomentet omfattar: Projekt.