Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ASTROFYSIKFMF111
Astrophysics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: F4. Kursansvarig: Ragnar Bengtsson, ragnar.bengtsson@matfys.lth.se och Sven Åberg, sven.aberg@matfys.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande kvantmekanik och kärnfysik motsvarande FAF270 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges under vårterminen vartannat år (2010, 2012 etc.) i samarbete med institutionen för astronomi. Hemsida: http://www.matfys.lth.se/astrofysik.html.

Syfte
Att ge studenten en god förståelse av de processer som inträffade vid "The Big Bang", som idag pågår i stjärnors inre och som sker i samband med supernovaexplosioner, samt sambandet mellan dessa processer och bildandet av de grundämnen som bygger upp det universum vi känner.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna på egen hand bilda sig en uppfattning om värdet och relevansen av vetenskaplig information inom det område som täcks av kursen.

Innehåll
Grundläggande begrepp inom astronomi, partikel- och kärnfysik. Universums tidiga utveckling (Big Bang, inflationsfasen, bildandet av galaxer och stjärnor). Bildandet av de lätta grundämnena. Termonukleära processer. Stjärnutveckling. Förbränningsprocesser i normala stjärnor. Bildandet av tyngre grundämnen. r- s- och rp-processerna. Supernovaexplosioner.

Litteratur
Material som delas ut i anslutning till föreläsningarna.