Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
STRUKTURMEKANIKFME602
Structural Mechanics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA2, IBYI2, IBYV2. Kursansvarig: Professor Lars Sentler, lars.sentler@bkl.lth.se, Byggnadskonstruktionslära. Prestationsbedömning: Godkänd inlämnad laborationsrapport och skriftlig tentamen. Övrigt: Föreläsningar, övningar och en laboration. Laborationsuppgiften utförs i grupper om två studenter. Hemsida: http://www.hbg.lth.se.

Syfte
Kursen ger kunskaper för analys av enkla konstruktionselement utsatta för axiella krafter, vridning, böjning och skjuvning. Resultatet kan uttryckas i påkänningsvariation över ett tvärsnitt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar grundläggande delar från klassisk stelkroppsmekanik, deformerbara kroppars mekanik och grundläggande hållfasthetslära.

Klassisk stelkroppsmekanik inkluderar statiskt bestämda fackverk, balkar och bågar. Grundläggande är formulering av jämviktssamband mellan krafter.

För deformerbara kroppars mekanik tillkommer deformationssamband. Detta gör det möjligt med en generell analys av statiskt obestämda konstruktioner. I kursen ingår analys av enkla balk- och ramsystem.

Hållfasthetsläran inkluderar tillämpning av Hookes lag för bestämning av töjning och påkänning för dragna och tryckta konstruktioner, utvidgningar för att beakta element påverkade av böjning, skjuvning och vridning. Tillämpning sker för enkla konstruktionselement i trä.

Litteratur
Heyden, S., Dahlblom, O., Olsson, A., Sandberg, G. : Introduktion till strukturmekaniken. Studentlitteratur 2007. ISBN: 978-91-44-04910-6