Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SANNOLIKHETSTEORI OCH DISKRET MATEMATIKFMA661
Probability Theory and Discrete Mathematics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FMA091 och FMA091. Obligatorisk för: IDA2. Kursansvarig: Studierektor Lars-Christer Böiers, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se, Matematik. Förutsatta förkunskaper: FMA645 Matematisk analys, FMA656 Linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Hemsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Syfte
Kursen har två huvudsyften:

1) att ge grunderna till den diskreta matematiken, med speciell vikt på begrepp som är viktiga inom datalogin.

2) att ge en introduktion till de allmänna grunderna av sannolikhetsteorin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Mängder. Logik. Bevisteknik. Kombinatorik. Rekursion. Relationer. Funktioner.

Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet. Oberoende händelser. Stokastiska variabler. Väntevärde och varians. Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar. Funktioner av stokastiska variabler.

Litteratur
Vännman, K: Matematisk statistik. Studentlitteratur 2 uppl 2001. ISBN: 91-44-01690-5.
Eriksson, K & Gavel, H: Diskret matematik och diskreta modeller. Studentlitteratur 2002. ISBN: 91-44-02465-7.