Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ATMOSFÄRSKEMI OCH -FYSIKFKFF01
Atmospheric Chemistry and Physics

Antal högskolepoäng: 4. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: W2. Valfri för: B3, F3, K3, RH3. Kursansvarig: Professor Bengt Martinsson, bengt.martinsson@nuclear.lu.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys. Prestationsbedömning: Examinationen består av dels en skriftlig tentamen där studenten individuellt besvarar frågor av både redogörande och beräkningskaraktär, dels ett projektarbete i grupp. Betyg bestäms av tentamen. Hemsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm.

Syfte
Kursen ska ge förståelse av fysikaliska, kemiska och meteorologiska processer i atmosfären samt ge insikter i människans påverkan på atmosfärens sammansättning och därmed miljön, t.ex. klimat och stratosfäriskt ozon. Kursen syftar även till att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Atmosfärens sammansättning och termodynamiska egenskaper, meteorologi, meteorologiska modeller, geokemiska kretslopp, klimat, växthusgaser, aerosoler, kemisk reaktionskinetik, stratosfäriskt ozon, atmosfärens oxiderande förmåga, marknära ozon och surt regn. Projektarbetet omfattar studier av vetenskaplig litteratur, uppföljning samt redovisning av projektarbetet vid minisymposium.

Litteratur
Jacob, D.J.: Introduction to Atmospheric Chemistry.
Princeton University Press 1999. ISBN: 0-691-00185-5
Dessutom ingår kompletterande material utdelat under kursen.