Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FINITA ELEMENTMETODEN, FORTSÄTTNINGSKURSFHL064
Finite Element Method, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ETE110, VSM040, ETE110 och VSM040. Obligatorisk för: Pi3bs. Valfri för: E4, I3pu, M3, M3fo, M3mo, M3pu, N4, Pi3. Kursansvarig: Paul Håkansson,, Paul.Hakansson@solid.lth.se, och Mathias Wallin, Mathias.Wallin@solid.lth.se, Hållfasthetslära. Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematik och hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske genom ordinarie tentamen, projektuppgift samt en dugga som ges under kursens gång. Alla tre momenten vägs ihop för att bilda det slutgiltiga betyget. Hemsida: http://www.solid.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge verktyg för lösning av problem inom fysiken som beskrivs av partiella differentialekvationer. Studenten skall ges en fysikalisk insikt och kunna använda denna för att matematiskt formulera fysikaliska problem. Kursens fokus är riktat mot en teoretisk förståelse av finita elementmetoden. Projektet som ingår i kursen skall ge studenten förståelse för hur finita elementmetoden implementeras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Ottosen, N.S & Petersson, H.: Introduction to the Finite Element Method. Prentice Hall 1992.
Olson, K.-G. & Heyden, S.: Introduction to the Finite Element Method Problems.
CALFEM-manual.