Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
HALVLEDARFYSIKFFF021
Semiconductor Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: MNAV4. Valfri för: E4, E4dps, E4rn, F4, F4nfe, MFOT4, MSOC2, N4, N4nel, N4nf. Kursansvarig: Univ.lektor Günter Grossmann, gunter.grossmann@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förkunskapskrav: FFF100 Termodynamik och elektroniska material eller ESS030 Komponentfysik. Förutsatta förkunskaper: Våglära, ellära, atomfysik och kvantmekanik. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter, godkända laborationer och muntlig tentamen. Hemsida: http://www-gu.ftf.lth.se.

Syfte
Kursen ansluter till kursen Termodynamik och elektroniska material - eller Komponentfysik - för att ge en bredare och djupare kunskap i fasta tillståndets fysik som är av central betydelse för ämnets tillämpningar. Därefter fördjupas de grundläggande fysikaliska principerna som behövs för att förstå halvledarkomponenter och deras funktion, även inom enklare elektroniska tillämpningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kristaller, bindning och gittervibrationer. Elektronstruktur. Grundläggande fysikalisk teori för halvledare: intrinsiska och extrinsiska halvledare - laddningsbärarkoncentrationer och transportfenomen.
Icke-jämvikt i halvledare: excitations- och rekombinationsmekanismer, injektion av laddningsbärare.Yttillstånd. Kontakter. Fotoledning.
Elektriska och optiska egenskaper hos strukturer som pn-övergång, bipolär transistor, metall-halvledareövergång, MOS-transistor och MESFET, etc., integrerade kretsar.

Litteratur
Sze, S.M: Semiconductor Devices, Physics and Technology, 2nd Ed. John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0-471-33372-7. Kompletterande material och laborationshandledning.