Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
LJUS - MATERIA VÄXELVERKANFAFN05
Light - Matter Interaction

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF190 och FAF190. Alternativobligatorisk för: MFOT4. Valfri för: F4, F4asf, F4f, F4tf, MNAV4. Kursansvarig: Anne L'Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se och Stefan Kröll, stefan.kroll@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förkunskapskrav: FAF270 Atom- och kärnfysik med tillämpningar. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter. Två obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Projekt med muntlig redovisning. Hemsida: http://www.photonics.fysik.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom modern atomfysik, speciellt växelverkan mellan ljus och materia. En inledning till flera spännande förskningsfält, t.ex. atomer i starka laserfält, laserkylning och infångning av atomer, och kvantdatorer kommer att ges.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Foot, C.J.: Atomic Physics. Oxford University Press 2004. (Kap. 7-14)
Laborationsinstruktioner.