Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
LASRARFAFN01
Lasers

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF073, FAF112, FAF073 och FAF112. Alternativobligatorisk för: MFOT4. Valfri för: E4, E4ss, F4, F4f, M4, N4. Kursansvarig: Anne L´Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Kunskaper i optik motsvarande kursen FAFF01 Optik och optisk design. Prestationsbedömning: Tre laborationer med rapporter. Skriftlig tentamen. Projekt. Hemsida: http://www.photonics.fysik.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att lära ut de fysikaliska principerna för laserfysiken och att ge en liten orientering om lasertyper och lasertekniker.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Laborationer: Helium-neonlasern, Diodlasern, Neodymlasern. Projekt (ray tracing).

Litteratur
Fundamental of Photonics
B. E. A. Saleh and M. C. Teich
Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & sons, inc., Second edition
Chapters 3,10,12-15