Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
OPTIK OCH OPTISK DESIGNFAFF01
Optics and Optical Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Alternativobligatorisk för: MFOT4. Valfri för: E4, E4rn, E4ss, F4, F4f, N4. Kursansvarig: Anne L'Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se och Sven-Göran Pettersson, sven-goran.pettersson@forbrf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: Grundkurser i fysik och matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer med skriftlig rapport. Rapport och muntlig redovisning om ray tracing projektet. Hemsida: http://www.photonics.fysik.lth.se.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Tre laborationer: Interferometri, Fourieroptik och polarisation.

Ett projekt med ray tracing.

Litteratur
Fundamental of Photonics B. E. A. Saleh and M. C. Teich Wiley Series in Pure and Applied Optics, John Wiley & sons, Kap 1,2,4,5,6 , Second edition