Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FYSIK - TERMODYNAMIK OCH ATOMFYSIKFAFA35
Physics - Thermodynamics and Atomic Physics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FAF024. Obligatorisk för: E2. Kursansvarig: Lars Engström, lars.engstrom@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FAFA01 Fysik - Mekanik och vågor, FMAA05 Endimensionell analys. Viss erfarenhet av MatLab. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Denna kurs ersätter del 2 av den äldre kursen FAF024, som gavs sista gången våren 2007. Äldre studenter kan beredas möjlighet att tentera den nya kursen i stället för den gamla under en begränsad övergångstid. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/E1Fysik.

Syfte
Studenten skall utveckla en förståelse av grundläggande begrepp och samband inom både klassisk och modern fysik, vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, tekniska utveckling och som utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning. Kursen skall öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den skall också träna problemlösnings-förmåga samt skriftlig redovisning. Kursen ska också, tillsammans med andra kurser i programmet, öva färdigheten att använda högnivåprogram, t.ex.Matlab, som analys- och beräkningsverktyg.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Värme och fasövergångar. Tillståndsekvationer för ideala och reala gaser. Kinetisk gasteori och Maxwell-Boltzmannfördelningen. Termodynamikens huvudsatser. Kretsprocesser. Värmeledning och värmeövergång. Våg-partikel dualismen. Bohrs atommodell. Kvantiserade rörelsemängdsmoment. Vågfunktioner. Röntgenstrålning. Pauliprincipen och uppbyggnaden av det periodiska systemet. Stimulerad emission och laserverkan. Molekylspektroskopi. Kärnfysik och radioaktivitet.

Litteratur
Tipler, P A, Mosca, G. Physics for Scientists and Engineers. Extended version, sixth edition. Freeman 2008, ISBN: 0-7167-8964-7
Laborationshandledning Fysik - Termodynamik och atomfysik för E.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Fysik - Termodynamik och atomfysik.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fysik - Termodynamik och atomfysik.

Kod: 0208. Benämning: Laborationskurs - Termodynamik och atomfysik.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. Delmomentet omfattar: Laborationerna: Kretsprocesser, Spektroskopi, Fotoelektriska effekten och Joniserande strålning.