Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
VÅGUTBREDNING OCH INTRODUKTION TILL TEKNISK FYSIKFAFA25
Wave Propagation and Introduction to Engineering Physics

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: F1. Kursansvarig: Nina Reistad, Nina.Reistad@fysik.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Prestationsbedömning: För godkänt krävs godkända redovisningar från besök vid forskningsavdelningarna, godkända laborationer, godkänd muntlig redovisning av utvalda övningsuppgifter samt aktivt deltagande på minst 3 av 5 alumniföreläsningar. Därutöver krävs ett projekt där studenten själv kan välja om detta skall vara för betyg 3, 4 eller 5. Hemsida: http://kurslab.fysik.lth.se/F1Waves/index.htm.

Syfte
Kursen är den första fysikkursen på programmet Teknisk fysik. Den ligger dessutom i första läsperioden det första läsåret och introducerar därmed deltagarna till programmet. Avsikten är därvid att till deltagarna förmedla såväl en känsla att de kan klara av utbildningen Teknisk fysik, som att det kräver eget arbete. Syftet med kursen är att utveckla deltagarnas fysikaliska problemlösningsförmåga, väcka intresse och bibringa förmåga att diskutera fysik, introducera deltagarna till experimentellt arbete inklusive användning av datorstöd för att grafiskt representera och analysera data och funktionssamband. Kursen behandlar vågor och vågors rörelse i tid och rum med tonvikt på elektromagnetisk strålning i det optiska området. Elektromagnetiska vågor och deras utbredning är ett utomordentligt centralt begrepp inom dagens teknologi och vågbegreppet är också centralt för den kvantmekaniska beskrivningen av mikrokosmos. Kursen ger en grund för att förstå både tekniken omkring oss och den moderna fysiken och är därmed ett första steg på vägen mot att utveckla morgondagens teknologi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Vågor och vågutbredning med exempel från framför allt utbredning av ljud och ljus. Centrala moment i kursen är bland annat harmonisk svängning, interferens, elektromagnetiska vågor, Huygens princip, avbildning med linser och diffraktion (böjning). Information om hur det är att arbeta som civilingenjör genom föredrag av alumni från Teknisk fysik.

Litteratur
Jönsson, G och Nilsson, E: "Våglära och optik", Teach Support 2008. ISBN: 9197249989963.
Material för laborationer och projekt producerat på institutionen.