Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INLEDANDE FYSIKFAF108
Introductory Physics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: V1. Kursansvarig: Göran Jönsson, goran.jonsson@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet. Förutsatta förkunskaper: FMAA05 Endimensionell analys, del 1 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer och rapport. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.fysik.lth.se.

Syfte
Studenten skall utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fysiken vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, tekniska utveckling och som utgör en del av den naturvetenskapliga grunden för en civilingenjör i Väg- och vattenbyggnadsteknik; beredas möjlighet till en förståelse av de viktigaste fysikaliska begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna av särskild relevans för en hållbar samhällsutveckling m.a.p. energiförsörjning och miljö; träna problemlösning, experimentellt arbete och öva modelltänkande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Repetition och fördjupning av grundläggande fysik. Problemlösningsmetodik. Hantering, analys och presentation av mätdata. Energi: omvandling, transport, kvalitet, källor, distribution, miljöpåverkan. Gaser/vätskor: koncentration, blandningsförhållande, tryck, transport, strömning. Termodynamikens huvudsatser: entropi, temperatur, värme, inre energi, kretsprocesser, kretslopp. Elektromagnetisk strålning: temperaturstrålning, strålningsbalans och ljusflöde. Elektricitet och magnetism: elektrostatik, elektriska och magnetiska fält, potential, elektromagnetisk induktion, lik- och växelspänningskretsar, trefas, mätinstrument och metoder, elsäkerhet. Tillämpningar och mätteknik.

Litteratur
Inledande ellära, Fysiska institutionen, Lund 2008.
Jönsson, G: Fysik i vätskor och gaser. Teach Support 2007. ISBN: 9197249939
Reistad, N. Börja med MatLab. Lund 2008 eller motsvarande.
Laborationshandledningar i fysik för V, Fysiska institutionen, Lund 2008.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Inledande fysik.
Antal Högskolepoäng: 5,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Kod: 0207. Benämning: Laborationer och rapporter.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer samt godkänd rapport. Delmomentet omfattar: Laborationer samt rapport.