Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MOLEKYLÄR MIKROBIOLOGIEXTN55
Molecular Microbiology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UV. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK297. Valfri för: N4. Kursansvarig: Claes von Wachenfeldt, Claes.von_Wachenfeldt@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler, TEK295 Cellens biologi, TEK015 Människans fysiologi och TEK012 Genetik och mikrobiologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och gruppdiskussioner. Deltagande i laborationer och gruppdiskussioner och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Examination sker skriftligt i form av tentamen vid kursens slut. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkända laborationsrapporter, godkända inlämningsuppgifter, samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR19) och följer inte läsperiodsindelningen. Hemsida: http://www.cob.lu.se.

Syfte
Kursen skall ge en grund för fortsatta studier och för yrkesverksamhet inom framför allt det kemisk-biologiska-biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Geners struktur, replikering och uttryck. Organisation av gener hos bakterier och virus. Modifiering och restriktion av DNA. Mutationer och undertryckande av mutationer. DNA-reparation. Reglering av genuttryck hos bakterier och virus. Rekombination hos bakterier. Plasmider. Transposoner. Genteknik och gentekniska tillämpningar.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi