Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
TOXIKOLOGIEXTN50
Toxicology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UV. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK299. Valfri för: N4, N4nbm. Kursansvarig: Stina Oredsson, Stina.Oredsson@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: Minst 90 högskolepoäng av de obligatoriska kurserna på civilingenjörsprogrammet i teknisk nanovetenskap, inkluderande TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler, TEK295 Cellens biologi, TEK015 Människans fysiologi, TEK017 Humanfysiologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och studiebesök. Laborationerna redovisas skriftligen och poängbedöms. Ett eget projekt i form av en litteraturstudie redovisas skriftligt och muntligt. Deltagande i gruppövningar, laborationer och studiebesök och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen där bedömning från laborationerna ingår som delpoäng. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkända laborationsrapporter, godkänd projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom resultatet på tentamen där bedömning av laborationsrapporter ingår. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR21) och följer inte läsperiodsindelningen. Hemsida: http://www.cob.lu.se.

Syfte
Kursen skall ge kunskaper för fördjupade studier och för yrkesverksamhet inom framför allt det kemisk-biologiska-biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Allmän toxikologisk grundkunskap. Upptag, fördelning och utsöndring av för organismen främmande substanser (toxikokinetik). Toxiska substansers verkningssätt på molekyl-, cell-, vävnads-, organ- och organismnivåerna (toxikodynamik). Omsättning av kroppsfrämmande substanser (biotransformering/bioaktivering). Immuntoxikologi. Neurotoxikologi. Genotoxikologi. Reproduktionstoxikologi. Lagstiftning. Toxikologisk metodik med inriktning mot in vitro-tekniker.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi