Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
FJÄRRANALYS, DIGITALA METODEREXTN15
Remote Sensing, Digital Methods

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NGE609, VFT051, NGE609 och VFT051. Valfri för: L4gi, Pi4, Pi4mrk. Kursansvarig: Lars Eklundh, Lars.Eklundh@nateko.lu.se, Naturgeografiska inst. Förkunskapskrav: TEK270. Förutsatta förkunskaper: FMS033 eller motsvarande. Prestationsbedömning: Deltagande i laborationer, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Examination sker skriftligt i form av tentamen vid kursens slut samt genom utvärdering av inlämnade arbeten. Hemsida: http://www.nateko.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att förmedla fördjupad kunskap och färdigheter inom digital satellitbaserad fjärranalys för studier av jordens miljö och människans påverkan på den.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kompendier och artiklar.