Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MIKROBIOLOGIEXTN01
Microbiology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UV. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: N4, N4nbm. Kursansvarig: Klas Flärdh, klas.flardh@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler, TEK295 Cellens biologi, TEK015 Människans fysiologi, TEK287 Biokemi och TEK012 Genetik och mikrobiologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar, diskussionsseminarier och laborationer. Ett längre laborativt projektarbete ingår. Deltagande i laborationer och seminarier och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Varje kursdeltagare ger en muntlig presentation av sitt projektarbete. Studiebesök görs på laboratorier/industrier med olika typer av mikrobiologisk verksamhet. Examination sker skriftligt i form av tentamen vid kursens slut. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkända laborationsrapporter, godkända inlämningsuppgifter, godkänd projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs av resultatet vid tentamen. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten (BIOR18) och följer inte läsperiodsindelningen. Hemsida: http://www.cob.lu.se.

Syfte
Kursen skall ge kunskaper för fördjupade studier och för verksamhet inom framför allt det kemisk-biologiska-biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Prokaryota mikroorganismers fylogeni, klassificering och diversitet.

Prokaryota cellers struktur och funktion. Transport av små molekyler över membraner. Translokation av proteiner över membraner.

Oxidation av organiska föreningar. Omsättning av kol och kväve. Aerob och anaerob energimetabolism. Kemolitotrofi. Bakteriell fotosyntes. Syntes av byggstenar för makromolekyler.

Mikrobiell tillväxt. Bakteriers cellcykel och cellulär differentiering.

Globala regleringssystem hos bakterier. Motilitet och kemotaxi. Kommunikation mellan celler.

Introduktion till mikrobiell ekologi. Biogeokemiska cykler.

Introduktion till medicinsk bakteriologi. Toxiner. Antibiotika och antibiotikaresistens.

Översikt av tillämpad mikrobiologi (livsmedel, industriell mikrobiologi, interaktion mellan växter och bakterier).

Sterilteknik, medier och odling. Anrikning och isolering.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi