Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM FÖR LANDSKAPSSTUDIEREXTF01
Geographical Information Systems for Landscape Studies

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TEK270, VFT030, VFT031, VFT032, TEK270, VFT030, VFT031 och VFT032. Valfri för: MWLU4, V3, W4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Karin Larsson, karin.larsson@nateko.lu.se, Naturgeografiska inst. Förutsatta förkunskaper: 120 högskolepoäng inom civilingenjörsutbildning eller motsvarande. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Prestationsbedömning: Examination sker skriftligt i form av tentamen. Kursbetyg baseras på tentamensresultat. För godkänt på kurs krävs godkänt på tentamen samt godkänt på obligatoriska övningar och inlämningsuppgifter. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i slutet av augusti årligen. Övrigt: Undervisningsform: Undervisningen omfattar föreläsningar, en stor del praktiska datorövningar med GIS samt en självständig litteraturstudie. Genomförande av praktiska GIS-övningar och litteraturstudien är obligatorisk. Hemsida: http://www.nateko.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge inledande kunskaper om begrepp och metoder inom behandling och analys av geografiska data med geografiska informationssystem, (GIS). Kursen avser också att ge en inblick i ämnet naturgeografi och hur GIS och fjärranalys kan användas för att studera landskapsprocesser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en god grund till vidare arbete med rumsliga digitala data. Föreläsningar behandlar den grundläggande teorin rörande, rumsliga fenomen, geografisk data och analys samt fjärranalys inom studier av landskapsprocesser. Förståelse för representation och analys av rumsliga element poängteras. En stor del av kursen består praktiska övningar med några av de inom ämnet vanligast förekommande standardprogramvarorna. De moment inom GIS-tekniken som på detta sätt behandlas omfattar kartprojektioner och referenssystem, geografiska data i digital form (kartor, fjärranalysdata och tabeller), grundläggande analys av geografiska data i raster- och vektorform samt kartografisk och grafisk presentation av digitalt kartmaterial. Härigenom tränas och exemplifieras generella rumsliga problemställningar inom miljö och samhälle. Genom en självständig litteraturstudie sätter studenten den nyvunna kunskapen i relation till sin egen inriktning inom civilingenjörsyrket.

Litteratur
Eklundh L. (red.), ”Geografisk informationsbehandling - metoder och tillämpningar.” 4:e revid. upplagan, 2005. Formas, Stockholm. ISBN: 91-540-5841 4.
Institutionen för Naturgeografi och Ekosystemanalys, Lunds universitet. 2006. ”Övningskompendie i GIS för Geomatik AK” och ”How to....in ArcGIS”
Diverse kompletterande kompendiematerial.