Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INTRODUKTIONSKURS I KINESISKA FÖR CIVILINGENJÖREREXTA35
Introductory Course in Chinese for Engineers

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: GEMA65. Obligatorisk för: C2, D2, E2. Kursansvarig: Marita Ljungqvist, Språk- och litteraturcentrum, marita.ljungqvist@ostas.lu.se, Kinesiska. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig examination. Övrigt: Förtur ges till studenter som antagits till Kinainriktningen på C, D eller E. Kursen är delvis nätbaserad med kompletterande obligatoriska seminarier (80%). Seminarierna omfattar 75 timmar.

Syfte
Syftet med kursen är att ge elementära kunskaper i modern rikskinesiska

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen bygger på en genomgång av rikskinesiskans fonetik, fonologi, grundläggande grammatik och skriftsystem genom läsning av enklare texter. De studerande övar sig i hörförståelse, skriftlig och muntlig framställning inom ramen för inlärt glos- och konstruktionsförråd. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och gruppövningar samt nätbaserad undervisning via en kurshemsida innehållande lektionstexter, ljudfiler, grammatikmoduler samt övningar som utvecklar studentens ordförråd, kunskaper i kinesiskans struktur och uttal.

Litteratur
Material på kurshemsidan samt vid seminarierna utdelat material.