Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INGENJÖRSPROCESSEN FÖR PROGRAMVARUUTVECKLING - SAMHÄLLSASPEKTERETSA05
Software Engineering Process - Soft Issues

Antal högskolepoäng: 4. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS141, ??1743 och ETS141. Obligatorisk för: C1, D2. Kursansvarig: Docent Martin Höst, martin.host@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förutsatta förkunskaper: EDA011/016/EDA017 Programmeringsteknik. Prestationsbedömning: Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan individuell uppgift och deltagande på övningar. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/LTH/.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper om etiska frågeställningar inom ingenjörsarbete, egenskapskrav för att beskriva produkter och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov, samt presentera de juridiska ramar som gäller för ingenjörsprojekt

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Etikkoder för ingenjörer

Systemegenskaper

Juridiska aspekter på programvaruutveckling

Litteratur
Wohlin, C. Introduktion till Programvaruutveckling. Studentlitteratur, 2005, ISBN: 91-44-02861-X
Ytterligare material som anvisas av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Övningar.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagande på övningar vägs in i slutbetyget.

Kod: 0208. Benämning: Individuell uppgift.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Kvalitén på rapporten vägs in i slutbetyget.