Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INGENJÖRSPROCESSEN FÖR PROGRAMVARUUTVECKLING - METODIKETSA01
Software Engineering Process - Methodology

Antal högskolepoäng: 5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS140, ETS141, ETS160, ETS180, ETS140, ETS141, ETS160 och ETS180. Obligatorisk för: C1, D1. Kursansvarig: Docent Martin Höst, martin.host@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förutsatta förkunskaper: EDA011/016/EDA017 Programmeringsteknik. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Rapporter från projektarbete bedöms och betygsätts för projektgruppen. Skriftlig tentamen bedöms individuellt. Deltagande i övningar är en del av examinationen. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbete, skriftlig tentamen, samt deltagande på övningar. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/LTH/.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskap om hur utveckling av stora programvarusystem går till. Syftet är även att ge studenten sådan kunskap att han/hon kan delta i planeringen av ett mindre projekt.

Kursen syftar till teoretisk kunskapsinhämtning och praktisk tillämpning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Wohlin, C. Introduktion till Programvaruutveckling. Studentlitteratur, 2005, ISBN: 91-44-02861-X
Ytterligare material som anvisas av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Övningar.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Närvaro och godkända moment.

Kod: 0208. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Kvalitet på inlämnat material från gruppen.

Kod: 0308. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 1. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Resultat på skriftlig tentamen.