Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
AVANCERAD TELEKOMMUNIKATIONETS190
Advanced Telecommunication

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MWIR1. Valfri för: C3, C3ks, C3sd, D3, D3ks, E3, E3ks. Kursansvarig: Professor Ulf Körner, ulf.korner@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETS052 Datorkommunikation eller ETS150 Datakommunikation eller motsvarande. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänt på alla tre delproven. Kursens slutbetyg är detsamma som betyget på den skriftliga tentamen. Poängsatta delmoment: 3. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ets190.

Syfte
Kursen ger en djup förståelse för och gedigna kunskaper om konstruktion av avancerade system för informationsöverföring. Speciellt skall studenterna ges goda kunskaper om trådlös kommunikation. Studenterna skall vidare ges kunskaper om hur tjänster implementeras i mobila terminaler.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger en djup förståelse för de principer och tekniker som utgör grunden för kommunikationssystem, framför allt system för mobil kommunikation. Kursen omfattar såväl system för mobil telefoni som system för trådlös datorkommunikation. Kursen ger också en insikt i hur dessa system mer och mer integreras, fördelar och nackdelar samt problem och deras lösning i samband med denna integrering.

Kursen är uppbyggd av tre moduler:

2:a och 3:e generations mobila system, trådlösa lokala nät så kallade WLAN samt en kort orientering om mobila system bortom 3G.

Praktisk implementering av tjänst i mobila system.

Handledda fördjupningsstudier avseende något av områdena inom modul 1.

Mer detaljerat innehåller kursen följande moment:

Litteratur
Schiller, J. Mobile Communications, 2nd edition. Addison-Wesley 2003. ISBN: 0-321-12381-6
Artiklar.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.

Kod: 0208. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Implementering av tjänster i mobila terminaler.

Kod: 0308. Benämning: Fördjupningsstudier.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport samt muntlig presentation. Delmomentet omfattar: Skriftlig och muntlig rapport om företeelse inom ämnesområdet.