Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
KRAVHANTERINGETS170
Requirements Engineering

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS672 och ETS672. Valfri för: C4, C4da, C4sd, D4, D4ps, E4, E4ps, I4ip. Kursansvarig: Docent Björn Regnell, bjorn.regnell@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: Någon av ETS140 Ingenjörsprocessen för programvaruutveckling eller ETS160 Metodik för programvaruutveckling eller ETS032 Programvaruutveckling för stora system. Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Projektarbete bedöms i grupp, genomförda och rapporterade laborationer bedöms parvis, och skriftlig tentamen bedöms individuellt. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbetets betyg och poängtalet på tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Kursen innefattar ett projekt på 2 poäng. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/LTH/.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom kravhantering i storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Kursen ger både teoretisk analysförmåga inom ämnet och praktisk tillämpning av metoder och tekniker för kravhantering. Kursen ger träning i att läsa vetenskapliga artiklar i ämnet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Föreläsningar ger en översikt av teorin och hjälp till självstudier. Projektarbete ger praktisk träning i kravprocessens olika delar. Övningarna relaterar teorin till praktik genom diskussion av lösningar till uppgifter. Laborationer ger praktisk övning på att tillämpa datorbaserade kravhanteringsverktyg.

Litteratur
Lauesen S., Software Requirements – Styles and Techniques, Addison-Wesley (2002), ISBN 0-201-74570-4.
Kompendium och artiklar som anvisas av institutionen.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Kravhantering.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig examen.

Kod: 0207. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Projekt i grupp.