Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
PROGRAMVARUUTVECKLING FÖR STORA SYSTEMETS032
Software Development for Large Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ETS312 och ETS312. Obligatorisk för: I3ip, IDA2. Valfri för: C4, C4da, D3, D3ps, E4, E4pe, E4ps, F3, L4gi, Pi4. Kursansvarig: Universitetslektor Björn Regnell, bjorn.regnell@cs.lth.se och universitetsadjunkt Christin Lindholm (för IDA Hbg), Christin.Lindholm@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA011/EDA016/EDA017 Programmeringsteknik (för civ.ing. utbildningar i Lund). EDAA10 eller EDA616 Programmering i Java (för IDA Hbg). Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Den individuella examinationen består av en skriftlig rapport samt deltagande i obligatoriska moment på kursen. Den gruppvisa examinationen består av en skriftlig rapport samt ett acceptanstest av gruppens levererade system. Kursen betygssätts genom en sammanvägning av projektets gemensamma resultat och studentens individuella prestationer. Omexamination sker med individuellt anpassad inlämningsuppgift. Poängsatta delmoment: 2. Övrigt: Observera: All salsbunden undervisning sker de första tre veckorna. Examinationen av projektet avslutas i början av nästföljande läsperiod. P.g.a. projektets karaktär krävs närvaro under alla kursveckorna. Hemsida: http://www.cs.lth.se/Education/LTH.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper i projektledningsprinciper och utvecklingsprocesser samt de centrala begreppen kring projektbaserad storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Syftet är också att ge studenten erfarenheter kring de problem som uppstår i stora projekt, där många involverade aktörer och parallellt arbete skapar situationer som måste hanteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Efter genomgången kurs ska studenten skriftligt kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består till största delen av ett utvecklingsprojekt där grupper om ca 17 studenter vidareutvecklar programvaran till en telefonväxel. Uppgiften består i att till ett existerande system lägga till nya tjänster t.ex. medflyttning och debitering, och utveckla användargränssnitt för en operatör.

Kursen fokuserar på hur man arbetar i stora projekt på ett strukturerat sätt. Man utgår från ett existerande system som ger begränsningar i arbetet. Man använder en systematisk och väldefinierad utvecklingsprocess där kravspecifikation, design och testspecifikationer är viktiga dokument som skall tas fram. I utvecklingsprocessen ingår två kvalitetsutvärderingar, där projektgruppen presenterar sitt arbete. Olika roller fördelas mellan projektmedlemmarna, såsom projektledare, systemledare, interaktionsdesigners, utvecklare och testare. Som stöd till projektet agerar lärarna i olika roller såsom sektionschef, kvalitetsgranskare och experter.

Föreläsningar, övningar och terminalövningar fungerar som en direkt introduktion till projektet, medan huvuddelen av kursen består i projektarbete. Terminalövningarna och granskningsmöten är obligatoriska moment.

Litteratur
Kompendium som utges av institutionen (på svenska).

Poängsatta delmoment

Kod: 0204. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Projekt i grupp.

Kod: 0304. Benämning: Rapport.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig rapport.