Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ELEKTROMAGNETISKA BERÄKNINGARETI260
Computational Electromagnetics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: E4, E4rn, F4, F4tf, F4tvb, Pi4. Kursansvarig: Univ.lektor Mats Gustafsson, Mats.Gustafsson@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller ETI015 Elektromagnetisk fältteori FK eller ETE055 Elektromagnetisk fältteori. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter och projekt kan endast göras under kursens gång. Övrigt: Kursen ges HT2008 och därefter vartannat år. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti260.

Syfte
Maxwells ekvationer, som utgör ett system av partiella differentialekvationer, kräver i praktiska tillämpningar nästan alltid en numerisk behandling. I kursen introduceras de grundläggande beräkningsmetoderna för att lösa Maxwells ekvationer och simulera elektromagnetiska förlopp. Teorin för beräkningsmetoderna varvas med datorlaborationer där moderna simuleringsverktyg används.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Beräkningsmetoder egenfunktionsutvecklingar, finita differenser i tidsdomän (FDTD), finita element metoden (FEM), momentmetoden (MoM) och strålgångsapproximationer (raytracing, GTD). Exempel på användningsområden för elektromagnetiska beräkningsmetoder som belyses i kursen är: simulering av växelverkan mellan mobiltelefon och människa, simulering av strömfördelningar i träd för att avgöra om ett träd är friskt, design av små antenner för mobiltelefoner och blåtandssystem, design av flygplansradomer (ett mekaniskt skydd för antennen) och design av parabolantenner för rymdtillämpningar.

Litteratur
Bondeson A, Rylander T, Ingelström P: Computational Electromagnetics. Springer. 2005. ISBN: 978-0387261584
Gustafsson M: Kompendium i elektromagnetiska beräkningar.