Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
KONSUMENTELEKTRONIKETI125
Consumer Electronics

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: E3, F2, M4, N2. Kursansvarig: Clas Agnvall, Clas_G.Agnvall@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Prestationsbedömning: Närvaro på minst 10 av 14 föreläsningar och refererat dessa. För högre betyg krävs att ett projektarbete utförs. Arbetets innehåll utformats tillsammans med kursansvarig. Föreläsningsserien ges endast en gång per år. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti125.

Syfte
Konsumentelektronik spelar en stor och viktig roll i dagens samhälle. Kursen är tänkt att ge en översikt över de produkter som finns i vår vardag och hur de fungerar. Efter genomgången kurs skall studenten utan problem kunna förstå hur de vanligaste konsumentelektronikprodukterna är uppbyggda och hur de samverkar i större system. Målet med kursen är att studenten skall ha fått nödvändig kunskap för att kunna följa med i teknikdebatten, ta del av facklitteratur och kunna göra egna bedömningar samt ge råd vid införskaffandet av konsumentelektronikprodukter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Konsumentelektronik är ett område som är starkt expansivt och som påverkar alla människors vardag. För att kunna hänga med i den snabba teknikutvecklingen på området måste man ha grundläggande förståelse för elektronik och informationsbärande system. Kursen fokuserar kring de fyra områdena ljud, bild, lagring och format. Utifrån dessa fyra områden kommer ett stort antal konsumentelektronikprodukter så som CD/DVD-spelare, ljudanläggningar, bildskärmar, digitalkameror, digital TV, mobiltelefon, medicinsk elektronik och mycket annat att gås igenom.

Litteratur
Föreläsningsanteckningar.