Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORI, FORTSÄTTNINGSKURSETI015
Electromagnetic Fields, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: E3, E3rn, MWIR2. Kursansvarig: Univ.lektor Richard Lundin, Richard.Lundin@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS050 Elektromagnetisk fältteori. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen är en fortsättning på grundkursen i elektromagnetisk fältteori. Kursen är grundläggande för de fortsättningskurser som ges av teoretisk elektroteknik d.v.s. för Antennteknik, Elektromagnetisk vågutbredning, Mikrovågsteori och Beräkningsmetoder. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eti015.

Syfte
Teknologen skall uppnå fördjupade kunskaper i elektrodynamik. Kursen fokuserar på transmissionsledningar, vågutbredning och antenner. Teknologen skall tillägna sig kunskaper och färdigheter som behövs för fortsatta studier och yrkesverksamhet inom områden där elektromagnetisk fältteori tillämpas.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Fördjupning inom elektrodynamik. Kursen kommer att fokusera på vågutbredning, transmissionsledningar, antenner och beräkningsmetoder.

Litteratur
Popovic Z: Introductory Electromagnetics. Prentice Hall.