Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ANTENNTEKNIKETE100
Antenna Technology

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: MWIR1. Valfri för: E3, E3rn, F3, F3f, MFOT4, Pi4. Kursansvarig: Universitetslektor Richard Lundin, Richard.Lundin@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: ETE110 Modellering och simulering inom fältteori eller ETI015 Elektromagnetisk fältteori FK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ete100.

Syfte
Teknologen skall tillägna sig grundläggande kunskaper inom antennteknik. Teknologen ska erhålla god förmåga att analysera och dimensionera antenner. Teknologen ska erhålla god kännedom om olika antennparametrar såsom direktivitet och strålningsdiagram.

Teknologen ska genomföra och dokumentera ett projekt där en antenn beräknas, simuleras, tillverkas och slutligen mäts upp.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Antennparametrar, fundamentala samband, strålningsintegraler. Rundstrålande och direktiva antenner. Resonanta och icke-resonanta antennelement. Olika antenntyper såsom: trådantenner, mikrostripantenner, aperturantenner, gruppantenner inklusive diagramsyntes och reflektorantenner samt mätteknik.

En laborationsdel inom vilken en patchantenn dimensioneras, tillverkas och mäts upp.

Litteratur
Kraus J D: Antennas For All Applications, tredje upplagan.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Antennteori.

Kod: 0204. Benämning: Laborationsdel.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig laborationsrapport. Delmomentet omfattar: Laborationer.