Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
SEMANTISK WEBB-PROGRAMMERINGEITN05
Semantic Web Programming

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: EIT031. Valfri för: C4, D3. Kursansvarig: Anders Ardö, Anders.Ardo@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: EDA011 Programmeringsteknik eller EDA016 Programmering. Förutsatta förkunskaper: EIT150 Internet Inuti eller EDA095 Nätverksprogrammering. EITN01 Webb-intelligens och informationssökning. Prestationsbedömning: Godkända laborationer och inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitn05.

Syfte
Kursens syfte är att öka förståelsen för metoder för informationsinsamling, strukturering, och kunskapsextraktion speciellt från Internet-baserade källor. Kursen ska också ge färdighet i att med dator hantera och behandla strukturerad information som XML.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

på egen hand kunna:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inledning: Grundläggande klient/server arkitektur för WWW samt tillhörande teknologier och standarder som HTTP och HTML. Begreppet 'semantisk webb' introduceras.

Dynamiska Webb-applikationer: Användning av cookies och skript för att introducera minne i WWW-applikationer.

Strukturerad information: XML baserade standarder, för att respresentera och genomföra transformationer på strukturerad information, som XSL, XPATH. Indexering, sökning och relevansrankning av sökresultat. Exemplifieras med hjälp av webb-tjänster (SOAP, REST), semantisk webb (RDF) och sökningar i strukturerade databaser (SRU/CQL).

Informationsinsamling: Tekniker för generella och ämnesspecifika webb-robotar presenteras.

Integration: Allt vävs samman i en intelligent webb-applikation som illustrerar interaktionen mellan de olika komponenterna.

Litteratur
Artiklar och dokument från internet