Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
WEBBSÄKERHETEITF05
Web Security

Antal högskolepoäng: 4. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: C4, D4, E4. Kursansvarig: Dr. Martin Hell, Martin.Hell@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förutsatta förkunskaper: EIT060 Datasäkerhet, EDA011 eller EDA016 Programmeringsteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För godkänt betyg krävs godkända projekt. Övrigt: Kursmaterialet kommer att vara på engelska. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eitf05.

Syfte
Kursen ska ge studenten kunskaper om de säkerhetsproblem och lösningar som relaterar till webbaserade tjänster, samt fördjupade kunskaper inom ett par områden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Under kursens gång ska studenten kunna redogöra och diskutera utförda projekt.

Innehåll
Implementering: Säkerhet i PHP och MySQL, validering av användardata, SQL-injektioner, Cross site scripting.

Klientsäkerhet: Javascript, cookie-säkerhet, ActiveX.

Fjärrinloggning: Hur man skiljer på människor och datorer med CAPTCHA, säkerhet vid inloggning över internet.

Spam: Tekniker för att skicka spam, spamfilter, spårning av email.

Litteratur
Föreläsningsanteckningar.