Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
INTERNET INUTIEIT150
Internet Inside

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: C4, C4ks, D4, D4ks, E4, E4ks. Kursansvarig: Univ.lektor Mats Cedervall, mats.cedervall@it.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: EDA011 Programmeringsteknik eller EDA016 Programmering. Förutsatta förkunskaper: Vana att arbeta självständigt. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval görs med utgångspunkt från de som har mest poäng på kurserna: ETS051 Datorkommunikation (D, E), EDA050 Operativsystem (D, E), EDA040 Realtidsprogrammering eller FRT031 Realtidssystem (D, E) men ej båda, ETS032 Programvaruutveckling för stora system (D), EDA011 Programmeringsteknik (E) eller EDA060 Objektorienterad modellering och design (D) men ej båda, EDI021 Digitala projekt (D, E) eller EDI022 Digitala projekt (D, E) men ej båda, ETT051 Digital Kommunikation (D, E). Prestationsbedömning: Föreläsningsnärvaro tillsammans med ett godkännande av laboration 6, som innehåller tidigare laborationer, ger godkännande av kursen. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eit150.

Syfte
Syftet med kursen är att illustrera utvecklingsarbete med inbyggda system.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa prov på insikt om möjligheter och begränsningar med inbyggda system

Innehåll
Kursen är inriktad på en protokollstack för datakommunikation, speciellt TCP/IP. En webbserver realiseras i kursen. All programmering sker i C++.

Kursen innehåller sex obligatoriska laborationer.

Litteratur
Stevens W R: TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols, Addison-Wesley. ISBN 0-201-63346-9