Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DATORARKITEKTUREIT090
Computer Architecture

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: C4, D3, D3dpd, E3, E3dps, F3, I4, MSOC2. Kursansvarig: Professor Lambert Spaanenburg, Lambert.Spaanenburg@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: EIT070 Datorteknik. Prestationsbedömning: Examination sker genom skriftlig tentamen och fyra laborationer. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eit090.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha lärt sig ”trade-offs” i skapandet av datorsupport för problemlösning.

Innehåll
Kursen ger en beskrivning av hur olika enheter i ett datorsystem fungerar och är uppbyggda. Bland annat beskrivs funktion och uppbyggnad hos RISC-processorer baserade på pipelining, olika problem som detta medför, samt olika hårdvaru- och programvarumässiga lösningar på dessa problem. Vidare beskrivs konstruktion och funktion hos cacheminnen, virtuella minnen och andra systemkomponenter. Kursen belyser även alternativa konstruktionsprinciper för att skapa en grundläggande förståelse för uppbyggnaden och prestanda för moderna datorarkitekturer. Ett viktigt inslag i kursen är de metoder vi använder för att kvantitativt utvärdera prestandan hos olika konstruktionsalternativ.

Litteratur
Referenslitteratur:Hennesy, J L, Patterson, D A: Computer Architecture – A Quantitative Approach, 4th edition. Morgan Kaufmann Publishers Inc.2006.
Null, L, Lobur, J: The essentials of computer organization and architecture, 4th edition, Jones & Bertlett, 2006 ISBN 0-7637-3769-0.
Kompendium. L. Spaanenburg: Principle of Computer Architecture. och labhandledning.