Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ELMASKINKONSTRUKTIONEIE050
Design of Electrical Machines

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: E4, E4em. Kursansvarig: Dr Avo Reinap, avo.reinap@iea.lth.se, Inst f ind elektrotekn o aut. Förutsatta förkunskaper: ESS060 Elenergiteknik, EIE015 Kraftelektronik. Kan ställas in: Vid mindre än 4 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift ger betyget 3. För högre betyg krävs skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.iea.lth.se/emk/.

Syfte
Moderna industriprodukter och produktionsutrustning kräver en alltmer ökad andel elektromekaniska ställdon = elektriska maskiner. Det i sin tur ger de konstruktörer som förstår hur sådan ställdon konstrueras och förmår integrera sådan konstruktioner i produkter/produktionsutrustning en fördel. Denna kurs syftar till att ge sådana kunskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Föreläsningar: Lindningar, strömbeläggning, momentbildning och förluster. Optimering, momentkvalitet, reluktansnätmodeller, FEM-analys.
Projektuppgift: Konstruktion av elmaskin med användning av FEMbaserade beräkningsprogram.

Litteratur
Kompendium i elmaskinkonstruktion, IEA, LTH.