Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
EMC, STÖRNINGAR OCH STÖRNINGSBEGRÄNSNINGEEM060
EMC, Noise and Noise Reduction

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: D4, D4dpd, E4, E4dps, E4mt, E4rn, E4ss, F4, F4mt, F4rs, N4. Kursansvarig: Univ.lektor Johan Nilsson, Johan.Nilsson@elmat.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Förutsatta förkunskaper: ESS010 Elektronik, ESS070 eller EEM007 Mätteknik, ESS050 Elektromagnetisk fältteori. Prestationsbedömning: För betyg 3 krävs att man är godkänd på följande moment: Laborationer med tillhörande labrapporter, genomfört och redovisat projekt i form av poster och rapport. För betyg 4 eller 5 krävs skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.elmat.lth.se/.

Syfte
Begreppet EMC – elektromagnetisk kompatibilitet – innebär att elektriska utrustningar ska kunna fungera tillsammans utan att störa eller bli störda av sin omgivning. Minimikraven på utrustningar regleras i lagstiftning. Kunskap inom detta område är idag nödvändig för alla som kommer att arbeta med konstruktion och uppbyggnad av elektronik och elektriska system . Kursen avser att att ge studenterna en grundläggande förståelse för uppkomsten av elektromagnetiska störningar, hur dessa påverkar elektroniska system samt hur de kan reduceras för att förhindra funktionsstörningar. Kursen ger också en översikt över de standarder och direktiv som elektronisk utrustning måste följa.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Decibelbegreppet. Elektromagnetiska fält. Signalspektra. Störkällor. Kopplingsvägar. Kablage. Jordning. Balansering och filtrering. Skärmning. Frekvensegenskaper hos passiva komponenter. Störningar i digitala konstruktioner. Elektrostatisk urladdning. Standarder och direktiv. CE-märkning. Mjukvara för designstöd. EMC mätteknik.

Litteratur
Williams T: EMC for product designers. Newnes. ISBN 0-7506-4930-5.