Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MIKROFLUIDIKEEM055
Microfluidics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: B4, E4, F4, K4, M4, N4. Kursansvarig: Univ. Lekt. Johan Nilsson, johan.nilsson@elmat.lth.se, Inst f elektrisk mätteknik. Förutsatta förkunskaper: FAF024 Grundläggande fysik eller FAFA01, FAFA35 Fysik eller annan grundläggande kurs i fysik. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs att man är godkänd på följande moment: Laborationer med tillhörande labrapporter, aktivt deltagande i diskussionsforum, genomförande och redovisning av projekt muntligt och skriftligt samt skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.elmat.lth.se/.

Syfte
Kursen ger en bred introduktion till mikrofluidik-området med en särskild intriktning mot Lab-On-A-Chip. Mikrofluidik och Lab-On-A-Chip handlar om vätske- och gasflöden i mikrometerstora kanaler, ofta för kemisk och biokemisk analys. Området är sant tvärvetenskapligt där miko- och nanoteknologi utnyttjas för integration av t ex elektriska, mekaniska, kemiska och optiska funktioner på ett chip. System som baseras på mikrofluidik spelar en allt större roll t ex inom områden som kemi och biokemi, bioteknologi samt medicin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Flödesmekanik i mikrosystem, simulering av flöden, material och tillverkningsmetoder för mikroflödessystem, ytspänning, viskositet, diffusion, dimensionslösa parametrar som Reynolds och Webers tal, flödeskarakterisering, ventiler, mekaniska och elektrokinetiska pumpmetoder, mikrofilter, mixning, kemiska mikroreaktorer, dispensering, separation, detektion, tillämpningar inom kemi, biokemi, bioteknologi, biologi och medicin, akustik på chip, nanofluidik.

Litteratur
Nam-Trung Nguyen, Steven T Wereley: Fundamantals and Applications of Microfluidics.
Kompendium och labmaterial.