Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DATORSYSTEMKONSTRUKTIONEDT081
Computer System Project

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Valfri för: D4, D4dpd, E4, E4dps, MSOC2. Kursansvarig: Professor Lambert Spaanenburg, Lambert.Spaanenburg@eit.lth.se, Inst för elektro- och informationsteknik. Förkunskapskrav: EIT130 VLSI-arkitektur eller EIT090 Datorarkitektur och EDI021/EDI022 Digitala projekt. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Intervju. Sökande rangordnas utifrån en bedömning av deras förmåga att framgångsrikt genomföra kursen. Prestationsbedömning: För godkännande krävs ett fullgjort projekt. Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/edt081.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

garantera kvaliteten hos ”just-in-time-produkter”

Innehåll
När kursen startar finns en projektplan som presenterar uppgiften och ger en teknisk ansats samt en projektorganisation och ett stort antal resultatinriktade etappmål. En projektledare utses inom kursen med uppgift att samordna arbetet. Vid regelbundna projektmöten avrapporteras alla delresultat och viktiga konstruktionsbeslut förankras. En stor del av konstruktionsarbetet består i att utveckla ett antal modeller av det slutliga systemet.

Litteratur
Det mesta av den information som behövs finns på Internet och en del tillhandahålls av institutionen.