Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DATORER I SYSTEMEDAA05
Computers in Systems

Antal högskolepoäng: 8. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA021, EDA080, EDA250, EDA300, EDA315, EDA021, EDA080, EDA250, EDA300 och EDA315. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: Jonas Wisbrant, Jonas.Wisbrant@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Examinationen sker genom: parvis författad skriftlig rapport, egen granskning av medstudents skriftliga rapport, muntlig presentation, sju skriftliga reflektioner i anslutning till obligatoriska föreläsningar samt medverkan som publik vid muntliga presentationstillfällen. Betyget godkänt ges efter godkänt genomförande av samtliga dessa moment. Samtliga föreläsningar under kursens andra läsperiod är obligatoriska. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDAA05.

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Frågeställningar som behandlas inom kursen är:

Dessutom behandlas:

Litteratur
Rekommenderad kurslitteratur: Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden. Stockholm, Liber
Övrigt material tillhandahålls under kursen via kurswebben: http://www.cs.lth.se/Education/LTH