Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
PROGRAMMERINGEDA501
Programming, First Course

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EDA010, EDA011, EDA015, EDA016, EDA017, EDA390, EDA500, EDA616, EDA618, EDAA10, EDA010, EDA011, EDA015, EDA016, EDA017, EDA390, EDA500, EDA616, EDA618 och EDAA10. Obligatorisk för: L2, M2. Valfri för: W4. Kursansvarig: Univ.adj. Roy Andersson, Roy.Andersson@cs.lth.se och Univ.adj. Anna Axelsson, Anna.Axelsson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts. Obligatoriska moment: övningar, laborationer och inlämningsuppgifter. Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av obligatoriska moment kommer att finnas i kursprogrammet. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA501.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna skall utveckla sin allmänna problemlösningsförmåga. De skall lära sig att lösa problem på dator med hjälp av objektorienterad programmering och få praktisk erfarenhet av programmering i Java.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Program som modeller av verkligheten. Grundläggande programkonstruktioner i Java. Objekt och operationer, klasser och metoder. Grundläggande algoritmer och algoritmkonstruktion. Datastrukturer: vektorer/matriser. Ärvning. Objektorienterad programutveckling.

Litteratur
Holm, P: Objektorienterad programmering och Java. Studentlitteratur 2007. ISBN: 978-91-44-04830-7.

Poängsatta delmoment

Kod: 0104. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs fullgjorda övningar, datorlaborationer och inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Övningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Kod: 0204. Benämning: Programmering, tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av denna tentamen. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska kursmomenten har fullgjorts.