Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
CONSTRAINT-PROGRAMMERINGEDA340
Constraint Programming

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: D4, D4ps, E4, Pi4. Kursansvarig: Professor Krzysztof Kuchcinski, Krzysztof.Kuchcinski@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer eller EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs. Prestationsbedömning: För godkänt betyg, betyg 3, krävs att tre obligatoriska laborationer har fullgjorts. För högre betyg krävs dessutom en skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA340.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna skall lära sig en ny programmeringsparadigm som baseras på villkorsteknik över finita domäner och att de skall få praktisk erfarenhet av användning av dessa metoder inom lösning av kombinatoriska problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Kuchcinski, K: Modeling and Optimisation of Embedded Systems with Constraint Programming: Principles and Practice. Distribueras av institutionen.