Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
PROGRAMSPRÅKSTEORIEDA145
Programming Language Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: D3, D3ps, E3, E3ps, F3, Pi4. Kursansvarig: Univ.lektor Lennart Andersson, Lennart.Andersson@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer eller EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs, FMA410 Matematik, endimensionell analys, FMA420/FMA425 Linjär algebra och FMA430/FMA435 Flerdimensionell analys. Kan ställas in: Vid mindre än 20 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Studenterna förväntas presentera lösningar till förelagda problem vid seminarier. Övrigt: Kursen är periodiserad och ges udda år. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 20 anmälda deltagare. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA145.

Syfte
Kursen ger ett kvalificerat perspektiv på semantik för programspråk och förmåga att tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar inom ett större område av teoretisk datavetenskap än vad kursen täcker.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Syntax för programspråk och abstrakt representation av program. Operationell, axiomatisk och denotations–semantik. Bevis av egenskaper hos program. Domänteori och semantik för rekursiva definitioner. Lambdakalkyl och kombinatorisk logik. Exekveringsmodeller för programspråk. Unifiering och typhärledning.

Litteratur
Nielson, H R, Nielson, F: Semantics with Applications: An Appetizer. Boken ersätter en
utgången bok. Förlagsinformation är ännu ej tillgänglig.
Andersson, L: Lecture notes. Datavetenskap 2006.