Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
MOBILGRAFIKEDA075
Mobile Graphics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: C4, C4da, D4, D4bg, E4, E4bg, F4, F4tmb, Pi4. Kursansvarig: Universitetslektor Tomas Akenine-Möller, Tomas.Akenine-Moller@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Förkunskapskrav: EDA027 Algoritmer och datastrukturer eller EDAA01 Programmeringsteknik - fördjupningskurs och FMA420 Linjär algebra. Förutsatta förkunskaper: EDA221 Datorgrafik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända redovisningsuppgifter. Slutbetyg i kursen grundar sig på resultatet av den skriftliga tentamen. Obligatoriska moment: Två programmeringsuppgifter och ett projekt med rapport. Projektet avslutas med en skriftlig rapport som skall hålla vetenskapligt nivå. För deltagande i tentamen krävs att de obligatoriska momenten är godkända. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA075.

Syfte
Kursens syfte är att studenterna skall få tillgodogöra sig kunskap om tredimensionell datorgrafik på mobila enheter och om hur grafikalgoritmer för hårdvara fungerar samt att studenten praktiskt skall kunna tillämpa detta.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Mobila grafik API:er, kantfunktioner, perspektivkorrekt interpolation, texturering, caching, filtrering, fixed-point math, texture kompression, prestandaanalys, grafikarkitekturer, användarinterface, antivikningsalgoritmer och gallringsalgoritmer.

Litteratur
Publicerade papper från de ledande forskarna inom fältet. Dessutom 100 sidor text om "[Mobile] Graphics Hardware" av Tomas Akenine-Möller, 2005-2006 samt föreläsningsanteckningar.