Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DATORER OCH DATORANVÄNDNINGEDA070
Computer Introduction

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: Univ.lektor Per Holm, Per.Holm@cs.lth.se, Inst f datavetenskap. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända datorlaborationer. Hemsida: http://www.cs.lth.se/EDA070.

Syfte
Datateknik är ett brett område där många tekniker och verktyg används. Kursens syfte är att studenterna skall få möta en del av dessa, särskilt sådana som är till nytta under den fortsatta utbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Praktisk användning av datorer, operativsystem; datorhistorik, datorns konstruktion och funktion; maskinnära programmering; ordbehandling med LaTeX; Internet och WWW; introduktion till Matlab.

Litteratur
Material distribueras av institutionen.