Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTURTEORI A (ÅK 2)ATEA05
Theory of Architecture A (year 2)

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ATE010. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Mats Hultman, forskarassistent Mattias Kärrholm, professor Lars-Henrik Ståhl, Se "Övrig information", Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt krävs godkänd hemtentamen och godkända övningsuppgifter. Vidare krävs ett aktivt deltagande på seminarierna samt 80% närvaro vid seminarier och föreläsningar. Övrigt: Kursen delar innehåll och syfte med Arkitekturteori A (åk 1) och ges vartannat år. mats.hultman@arkitektur.lth.se mattias.karrholm@arkitektur.lth.se lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga till kritisk reflexion om arkitekturfrågor, för att även möjliggöra ett analytiskt förhållningssätt till arkitektprofessionen. Detta sker främst genom att deltagarna tränas i att läsa, skriva och tala om arkitektur på ett teoretiskt medvetet och konstruktivt sätt. Avsikten är att studenterna skall tillägna sig begreppsliga redskap för att aktivt och kritiskt kunna ta del av aktuell debatt och vetenskaplig forskning. Studenterna skall också få övning i att på ett självständigt sätt uttrycka arkitektoniska resonemang i ord. Ämnesmässigt är kursens syfte att ge en introduktion till det arkitekturteoretiska fältet..

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I kursen ingår en grundläggande orientering om centrala begrepp, traditioner och tankefigurer inom arkitekturteori, av betydelse för arkitektonisk analys såväl som för arkitektoniskt skapande. Kursen introducerar arkitekturteori och dess historia, huvudsakligen utifrån arkitekturteoretiska traktat och arkitekturteoretisk forskning.

Kursen består av föreläsningar, seminarier, självstudier och skrivuppgifter. Deltagarna ges tillfälle att i seminarieform diskutera teorier och kunskapsproduktion som rör utformningens och yrkesutövningens betydelse. Arbete med skrivuppgifterna ger tillfälle att använda skrivande och läsande både för att bearbeta kunskapsfrågor och för att resonera kring arkitektonisk utformning. Seminarierna bedrivs i små grupper, och undervisningen strävar efter att främja varje students individuella utveckling

Litteratur
Hearn, F., Ideas that Shaped Buildings, The MIT Press, 2003. ISBN: 9780262582278
Därtill kan kortare texter tillkomma under kursens gång.