Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
URBAN DYNAMIK - TEORIER OCH TENDENSERASBN40
Urban Dynamics - Theories and Tendencies

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MSUD2. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkänd skrivuppgift samt minst 80% aktiv närvaro vid föreläsningar, exkursioner och seminarier. Övrigt: Denna kurs utgör en teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN30 Stadsbyggnad – Urban dynamik (18 hp).

Syfte
Kursens syfte är att fördjupa studentens orientering om aktuella tendenser inom stadsbyggandets teori och praktik. Syftet är också att göra studenten väl förtrogen med aktuell forskning om hållbar urban utveckling. Kursen syftar också till att utveckla studentens förmåga att på ett ifrågasättande och analytiskt sätt, verbalt och i skrift, diskutera urbana teorier och relatera dessa till olika gestaltningsstrategier.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är hållbar stadsgestaltning och innehållet fördjupar och problematiserar aktuella och historiska urbana tendenser och teorier. Kursen ger studenterna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om aktuell forskning inom det breda fält som kallas hållbar urban utveckling. Undervisning sker i första hand i form av föreläsningar, seminarier, skrivuppgifter och en studie av vetenskaplig karaktär. Kursens kunskapsinnehåll ligger till grund för arbetet med vision och strategier i kursen ASBN30 Stadsbyggnad – Urban dynamik (18 hp) som läses parallellt.

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.