Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
STADSBYGGNAD: URBAN DYNAMIKASBN30
Sustainable Urban Dynamics

Antal högskolepoäng: 18. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: MSUD2. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Kandidatexamen eller minst 6 terminers utbildning på högskolenivå i arkitektur, landskapsarkitektur eller fysisk planering, eller motsvarande kompetens. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfolio. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning av projektuppgiften samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt. Övrigt: Denna kurs läses obligatoriskt tillsammans med den teoretiska fördjupningskursen ASBN40 Urban dynamik – teorier och tendenser (6 hp). Dessa kurser läses lämpligen också tillsammans med kursen ASBN35 Urbana Processer (6 hp).

Syfte
Kursen syftar till att utveckla studenternas färdigheter i att gestalta strategiska visioner för hållbara bebyggelsemiljöer. Detta sker främst genom att studenterna analyserar ett valt stadsområde som står inför ett förändringstryck och föreslår en strategi för omvandling samt redovisar denna strategi i form av ett avancerat gestaltningsförslag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består i en kvalificerad urban gestaltningsuppgift på en övergripande skalnivå. Kursens tema är strategisk stadsutveckling och det dominerande kursmomentet är en gestaltningsuppgift där studenten självständigt analyserar ett valt stadsområde som står inför ett förändringstryck och föreslår en strategi för omvandling, samt redovisar denna strategi i form av ett avancerat gestaltningsförslag. Kursens analys- och strategimoment stöds av det kunskapsinnehåll och den analytiska fördjupning som ges i kursen ASBN40 Urban dynamik – teorier och tendenser(6 hp) som läses parallellt.

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.