Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
DET NYA STADSLANDSKAPET - TEORI OCH METODASBN10
The New Urban Landscape - Theory and Method

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB121. Obligatorisk för: MSUD1. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Siöström, Peter.Siostrom@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Prestationsbedömning: Godkänd skrivuppgift, godkända övningar samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Övrigt: Denna kurs utgör en obligatorisk teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN15 Stadsbyggnad: Det nya stadslandskapet (18 hp). Dessa kurser läses lämpligen också tillsammans med kursen ASBN25 Landskapsarkitektur och trädgård (6 hp).

Syfte
Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskap om teoretiska grunder för hållbar gestaltning i rurala och urbana sammanhang och i gränszoner. Vidare är syftet att vidga studenternas kunskap om landskapsgestaltningens förutsättningar och problemställningar samt om metoder för kvalificerad landskapsanalys. Syftet är också att fördjupa studenternas förmåga till kritisk reflektion omkring aktuella tendenser vad gäller landsbygdsutveckling och landskapet som resurs för rekreation och friluftsliv i ett regionalt perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen utgör en obligatorisk teoretisk och metodinriktad fördjupning till kursen ASBN15 Stadsbyggnad: Det nya stadslandskapet (18 hp). Innehållet behandlar främst teoretiska utgångspunkter för hållbar gestaltning i och av natur- och kulturlandskapet. Undervisningen i denna del sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Studenterna ges också en orientering om och träning i att använda vedertagna redskap och metoder för att analysera och visualisera landskap.

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.