Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
STADSUTFORMNINGASBF01
Urban Design

Antal högskolepoäng: 9. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ASB191. Alternativobligatorisk för: A3. Valfri för: L4su, V4tp. Kursansvarig: Universitetslektor Per Björkeroth, Per.Bjorkeroth@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Kan ställas in: Vid mindre än 10 anmälda. Prestationsbedömning: Godkända övningar, godkänd slutinlämning samt minst 80% aktiv närvaro vid seminarier, föreläsningar och genomgångar. Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Syfte
Kursens syfte är att stödja studentens lärande om stadsutformningens teori och praktik, samt öva förmågan att utforma en ny stadsstruktur i ett urbant sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursens fokus är stadsutformningens konstnärliga och humanistiska utgångspunkter. Det dominerande kursmomentet är en mindre gestaltningsuppgift i ett begränsat stadsområde, där studenten arbetar med detaljerad utformning av gator, platser, byggnader och kvarter. Undervisningen behandlar stadsbyggandets grundläggande aspekter som urbana sammanhang och rörelsemönster, utformning av gränser mellan privata och offentliga rum, utformning av publika platser, förutsättningar för attraktiva bostäder, funktionsblandning och tilltalande arkitektonisk karaktär. En studieresa vidgar studenternas referensramar och utvecklar deras förmåga att diskutera och analysera stadsrum. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, genomgångar, litteraturstudier och seminarier.

Litteratur
Kurskompendium och kompletterande litteratur vars innehåll varierar från år till år.