Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
CLIO - ATT SKRIVA OM ARKITEKTURAHIN01
Clio - to Write about Architecture

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: ABF150. Valfri för: A4. Kursansvarig: Universitetslektor Anna-Maria.Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: Studenten skall ha genomgått 6 terminer vid arkitekturprogrammet vid LTH eller ha motsvarande utbildning. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Alla deluppgifter och en färdig uppsats skall vara inlämnad och godkänd. Närvaro på 80% av schemalagd undervisningstid är också ett krav. Den inlämnade uppsatsen bedöms vid ett seminarium med inbjudna granskare, varvid studenterna opponerar på varandras uppsatser. Övrigt: Max 15 deltagare.

Syfte
I denna kurs tränas förmågan att reflektera över, kritiskt analysera, diskutera och skriva om arkitektur och trädgårdskonst. Syftet är dels att stimulera studenterna till att skaffa sig en självständig arkitekturuppfattning grundad på god analysförmåga och stor historisk medvetenhet, dels utveckla förmågan att uttrycka denna i såväl skriftlig som muntlig form.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller en stor och flera mindre skrivuppgifter, som kopplas till individuella ämnen men inom ett övergripande tema, för att på så sätt stimulera till gemensamma arkitektoniska frågeställningar och diskussioner. Parallellt med textövningarna närläses och analyseras motsvarande typer av texter såsom arkitekturkritik i fackpress och liknande. Kursen vill även ge insikt i vad det innebär att skriva, samt förmedla kunskap om skrivandets redskap.

Litteratur
Litteraturen varierar från kurstillfälle till kurstillfälle och meddelas vid kursstart.