Kursplan för läsåret 2008/2009
(Genererad 2008-07-17.)
ARKITEKTURHISTORIA IV – DEN ROMERSKA ARKITEKTURENS HISTORIAAHIF05
History of Architecture IV - The History of Roman Architecture

Antal högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: AHI010. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Universitetslektor Anna-Maria Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se, Inst för arkitektur och byggd miljö. Förkunskapskrav: AHI011 Arkitekturhistoria I, AHI021 Arkitekturhistoria II och Arkitekturhistoria III. Prestationsbedömning: För att få betyget godkänt krävs närvaro på 80% av föreläsningarna samt deltagande i studieresan och en aktiv medverkan i diskussionerna. Övrigt: Kursen utgör en fördjupning i arkitekturhistoria och innehåller en obligatorisk studieresa till Italien. Hemsida: http://www.arkitekturhistoria.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en fördjupad bild av Roms grundläggande arkitekturhistoriska betydelse för Centraleuropa och Skandinavien.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av en föreläsningsdel som följs av en studieresa till Italien. Kursen inleds med tre föreläsningar som ger en bakgrund till Roms historiska och arkitektoniska utveckling samt kontakterna mellan Rom och Skandinavien. Vid den efterföljande studieresan till Italien (Rom) diskuteras de olika estetiska kriterierna i samband med studiet av den historiska miljön.

Undervisning sker genom föreläsningar och en obligatorisk studieresa till Italien (Rom). För godkänt krävs aktivt deltagande i samtliga moment.

Litteratur
Richard Krautheimer: Rome: Profile of a city 312-1308, (anvisade sidor)
Torgil Magnusson: Studies in Roman Quattrocento Architecture, 1958
Ragnar Josephson: Hur Rom byggdes under Renässans och Barock 1926
Torgil Magnusson: Rome in the age of Bernini 1982
Anthony Blunt: Borromini 1989
Börje Magnusson: Rom - en konst- och kulturhistorisk vägledning 2001
Göran Lindahl: Terza Roma I: Teori och praktik i italiensk byggnadsvård
(böckerna finns i skolans bibliotek)